info@kancelariadlafirm.pl
Ul. Myśliwska 78, 80-283

Social Media:

CO OFERUJEMYPoznaj Naszą Ofertę

UMOWY I KONTRAKTYKancelaria reprezentuje i pomaga Klientom przy wszystkich czynnościach od zawarcia umowy, do jej zakończenia

Przygotowujemy umowy dla naszych interesantów oraz zabezpieczamy ich interesy wykorzystując wszystkie sposoby prawne.
– umowa sprzedaży (sprzedaż nieruchomości, sprzedaż udziałów, sprzedaż samochodu, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
– umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę, kontrakt menedżerski
– umowa o zachowaniu poufności (NDA)
– umowa spółki cywilnej
– umowa konsorcjum
– umowa spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna)
– umowa cesji wierzytelności (umowa przelewu)
– umowa o roboty budowlane i umowy powiernicze
– umowa leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, leasingu zwrotnego
– umowa najmu, umowa podnajmu umowa dzierżawy, umowa poddzierżawy
– umowa IT, wdrożeniowa (agile, waterfall)
– umowa inwestycyjna
– umowa outsourcingu usług
– umowy prawno-autorskie (umowa licencyjna, umowa o przeniesienie praw autorskich)
– umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

ODZYSKIWANIE MAJĄTKUZajmujemy się doradztwem, pełną analizą prawną, oraz sporami sądowymi.

Jesteśmy dla Państwa na etapach negocjacji i w procesach sądowych. 

Nasza reprezentacja obejmuje także występowanie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  W razie potrzeby dążymy do wypracowania rozwiązań możliwie jak najpełniej oddających uzasadniony interes osób pokrzywdzonych w drodze ugody, mediacji oraz prowadząc profesjonalne negocjacje. Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w dziedzinie roszczeń odszkodowawczych, które przysługują byłym właścicielom lub ich spadkobiercom za bezprawnie przejęte i wywłaszczone przez Skarb Państwa nieruchomości, a to na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.  Prowadzimy postępowania cywilne, administracyjne i sądowo-administracyjne, których celem przewodnim jest przede wszystkim odzyskanie utraconej nieruchomości w naturze lub otrzymanie stosownego ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającemu wartości odebranego prawa.  Reprezentujemy naszych klientów między innymi w postępowaniach nadzorczych w przedmiocie uzyskania orzeczeń stwierdzających nieważność decyzji wywłaszczeniowych, a także ustalających wysokość przysługującego odszkodowania z tytułu niesłusznie wywłaszczonego prawa – zarówno przed organami administracyjnymi, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA oraz NSA).  Prowadzimy i nadzorujemy także szeroko pojęte postępowania reprywatyzacyjne, w których to w imieniu naszych Klientów dążymy do uzyskania dla nich  odszkodowań, przysługujących im w związku z bezprawnym przejęciem przez Skarb Państwa należących do nich gruntów.

REJESTRACJA FIRM, SPÓŁEK, KORPORACJI I FUNDACJI

Przedsiębiorca przed założeniem swojej firmy musi dokonać wyboru firmy jaką będzie prowadził czy jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę, korporację lub fundację. Potencjalny klient powinien zapoznać się z obowiązującymi rejestrami dotyczącymi różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej zostaje wpisana do CEiDG, spółka, korporacje i fundacja muszą być potwierdzona aktem notarialnym u Notariusza oraz zarejestrowane w KRS.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z różnym sposobem opodatkowania, odprowadzania składek ZUS, pracowniczymi planami kapitałowymi i biurokracją.

OBSŁUGA SEKTORA BANKOWEGO

Obsługujemy sektor bankowy, zarówno w zakresie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej.
– opracowywanie i negocjowanie umów kredytowych
– doradztwo w zakresie form zabezpieczenia operacji finansowych
– przeprowadzenie sprawnej windykacji nalezności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne
– obsługa bankowości inwestycyjnej
– pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej, ubezpieczeniowej
– reprezentowanie podmiotów sektora bankowego oraz wszelkich instytucji finansowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
– upadłość likwidacyjna podmiotów gospodarczych
– układy sądowe podmiotów gospodarczych

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Oferujemy pomoc prawną osobom zadłużonym, które chciałyby złożyć odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego. Jest to długi proces dlatego też oferujemy Państwu pomoc przez cały okres jego trwania. Celem upadłości konsumenckiej jest uregulowanie sytuacji finansowej osoby i uwolnienie jej od dotychczasowych zobowiązań i zadłużeń, to forma by rozpocząć działalność bez długów.

ZADŁUŻENIA PODATKOWE

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zadłużeń różnego rodzaju, Podatkowe, Bankowe, ZUS.Pomagamy rozwiązać skomplikowane procesy układowe, upadłościowe oraz negocjacje z wierzycielami.

ZADŁUŻENIA BANKOWE

Zapewniamy pomoc osobom fizycznym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, doradztwo prawne, a także odpowiednią usługę w trudnościach spłat kredytów, oraz innego rodzaju problemach bankowych, w pomocy przy upadłości konsumenckiej lub likwidacji firmy.

ZAKUP I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się na nieruchomościach (hipoteki) oraz pomocy i doradztwie przy negocjowaniu warunków umów przedwstępnych i zabezpieczeniem umów bezwarunkowych lub przeniesienie własności.

Oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.

WNIOSKI GRANTOWE

Pisanie wniosków grantowych, analizy inwestycji oraz konkurencji, bieżący raporting, pomoc i doradztwo w pisaniu wniosku.

W przedmiocie sporządzania wniosków grantowych oferujemy przygotowanie wszystkich elementów podanych przez zleceniodawcę.

Skorzystanie z naszej oferty zapewnia uwzględnienie wszystkich Państwa oczekiwań i dopasowanie do obecnego programu.

Korzyści płynące z oferowanych programów mogą przyczynić się do wyodrębnienia nowych form działalności gospodarczej, oraz rozwinięcia istniejących kierunków aktywności gospodarczej.

Oferujemy także specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomiczne i finansowe.

Pomagamy także przez specjalistów rozliczać dotacje w ramach odrębnego postępowania i zlecenia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i w oparciu o rozliczenia wyłącznie ustalone z klientem..

Wierzymy, że nasza oferta stanowić będzie dla Państwa sposób na rozwój przedsiębiorstwa, korporacji czy spółki lub fundacji.

Unieważnianie umów kredytów w obcych walutach.

Specjalizujemy się w obsłudze spraw związanych z kredytami udzielonymi w walucie obcej, w tym głównie we franku szwajcarskim (CHF), ale także w euro (EUR) oraz dolarze amerykańskim (USD). Roszczenia z tego typu umów realizowane są na drodze sądowej, każdy rodzaj kredytu walutowego, zarówno kredyt indeksowany, ale także denominowany, powinien być przedmiotem prawnej analizy pod kątem przysługiwania kredytobiorcom roszczeń wobec banków i zakresu tych roszczeń. Zachęcamy do takiej analizy z udziałem naszej Kancelarii. Razem ustalimy najlepszą taktykę w Państwa sprawie.

Mamy doświadczony i ugruntowana wiedzą zespół zapewniający, że Klienci w pełni mogą na nas polegać i liczyć na profesjonalną pomoc prawną w skomplikowanych i dwuinstancyjnych sprawach sądowych, a także w postępowaniach przed Sądem Najwyższym.

W wyniku prowadzenia intensywnych działań marketingowych mających na celu sprzedaż nowego produktu bankowego – kredytu walutowego, setki tysięcy Polaków zdecydowało się na zaciągnięcie zadłużenia waloryzowanego w CHF, EURO czy USD. Ekspansja kredytów w walucie obcej w Polsce zaczęła się w 2004 roku, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej.

Pomimo, że banki powinny działać jako instytucje zaufania publicznego, oferowane klientom umowy kredytowe były jednostronnie ukształtowane, całkowicie na korzyść banków. Przewidziane warunki umowne niejednokrotnie gwarantowały bankowi zarobek z tytułu udzielonego kapitału kredytu poprzez obciążenie spłaty kapitału marżą i korzystnym dla banku oprocentowaniem. Niemal w każdej umowie, banki zastrzegały sobie możliwość zarabiania na różnicach kursowych, a przede wszystkim samodzielnego wyliczania wartości waluty, w oparciu o którą wyliczana była kwota wypłacanego kredytu oraz kwota poszczególnych rat.

Banki korzystały z pozycji silniejszego kontrahenta wobec kredytobiorcy, nie zawsze w pełni informując go o skutkach ekonomicznych zaciąganych zobowiązań. Większość z nich w treści umów zawierało postanowienia naruszające rażąco prawa konsumenta, przerzucały one całe ryzyko związane z zawarciem umowy kredytowej w walucie obcej na kredytobiorcę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów banku i zwolnieniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności za ryzyko gospodarcze wynikające z takiego ukształtowania stosunku kredytowego.

Bardzo duży skok wartości waluty spowodował taki sam wzrost wartości rat i globalnej kwoty kredytu, co poskutkowało nagłym wzrostem bieżących – miesięcznych wydatków frankowiczów oraz wzrostem ogólnej wartości zobowiązania kredytowego do wartości przewyższającej kilkukrotnie wartość uzyskanego kredytu z chwili jego uruchomienia. Niejednokrotnie wartość pozostałego do spłaty kredytu przeliczanego w oparciu o franki szwajcarskie (CHF) przewyższa znacznie kwotę pierwotnego zobowiązania pomimo jego wieloletniej spłaty, która już w znacznym stopniu obejmowała także spłatę kapitału kredytu, podobne zasady dotyczą EURO i USD.

Po pojawieniu się w obrocie prawnym korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a także przede wszystkim wyroku TSUE w sprawie C-260/18, otwiera się szansa na unieważnienie niekorzystnych dla kredytobiorców postanowień umownych, co może skutkować ustaleniem rat spłaty kredytu na znacznie niższym poziomie niż obecnie przy stosowaniu umowy kredytowej, względnie na unieważnienie umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń, co może oznaczać zwrot na rzecz klienta banku kwoty kredytu, ale z uwzględnieniem już wpłaconych kwot. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest jednoznacznie korzystne dla kredytobiorcy i może oznaczać zysk wobec aktualnego zobowiązania na poziomie kilku, kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych w zależności od wartości kredytu, niemniej wymaga to bezwzględnie podjęcia kroków prawnych (pozwu) przeciwko bankom w oparciu o dokonane przez Sądy korzystne interpretacje prawne umów kredytowych, wobec stosowania przez banki klauzul abuzywnych.

Reakcje banków powinny tylko utwierdzać w przekonaniu, że sytuacja prawna kredytobiorców jest obecnie ukształtowana coraz bardziej na ich korzyść wskutek szeregu pozytywnych dla nich rozstrzygnięć polskich Sądów. Potwierdził to dodatkowo, w sposób medialny, wyrok TSUE i nie należy zwlekać z zainicjowaniem sprawy.

W mediach pojawiają się także informacje o zamiarach przeniesienia zobowiązań kredytowych banków do odrębnych podmiotów, co może skutkować niemożnością zaspokojenia wyroku w przypadku dużej liczby roszczeń wobec takiego podmiotu.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu analizy Państwa zobowiązania kredytowego, dotyczy to także kredytów już spłaconych wiele lat temu.

Kancelaria wycenia koszt spraw indywidualnie.

Ceny podyktowane są trudnością sprawy oraz innymi kryteriami.
Oferta dla firm, spółek, korporacji i fundacji jest formą skorzystania z usług jednorazowych, lub z miesięcznego rozliczenia według ustaleń stron.
Myśliwska 78, 80-283 Gdańsk
+48 731-133-100
info@kancelariadlafirm.pl

Follow us:

ZADZWOŃ DO NAS

Strona obsługiwana przez Biuro@seo-service.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © LEX ANDRE 2023

Właściciel Andrzej C. Bajer & Son D. Bajer